Norspomessen

Praktisk informasjon til utstillere på Norspomessen 21 - 22. januar 2018

MESSEADRESSE: X Meeting Point
Kragerudveien 50
2013 Skjetten
ÅPNINGSTIDER: Søndag 21. januar kl. 1000 - 1900
Mandag 22. januar kl. 0900 - 1900

Påmelding for utstillere til Norspomessen i JANUAR 2018 åpner på disse internettsidene mandag 2. oktober og varer til mandag 6. november. Etter 6. november øker prisen med 10 %. Det er VIKTIG å merke seg at etter tirsdag 14. november kan vi ikke ta imot flere påmeldinger. For påmeldingsskjema; se nederst på denne siden.   


PRISER:
Ved påmelding før 6. november:
Påmeldingsavgift: kr 5520
Kvadratmeterpris opptil 50 kvm: kr 1320
Kvadratmeterpris over 50 kvm: kr 660
Det gis også fast rabatt for Norspoaksjonærer og for leverandører som stiller ut sykler, kajakk, kano og store produkter som f.eks trimapparater. I tillegg er det også innført en prøveordning med rabatt på telt. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om dette.  

Obs! Fra og med 7. november øker prisene med 10 %. Siste mulighet for påmelding er tirsdag 14. november.

RIGGING:
I januar 2018 kommer Sport 1s messe FØR Norspomessen. Hovedrigging for Norspomessen skjer torsdag 11. og fredag 12. januar, dvs FØR Sport 1s messe åpner søndag 14. januar. MX-Sports messe åpner fredag 19. januar. Utstillere som IKKE deltar på Sport 1s messe kan rigge 17. og 18. januar. Utstillere som deltar på både Sport 1s messe, Norspomessen og MX-Sports messe plasseres i et mest mulig samlet område. På samme måte vil vi plassere utstillere som kun deltar på MX-Sport-messen og på Norspomessen mest mulig samlet. Utstillere som trenger flere riggedager enn de som er nevnt over må kontakte X Meeting Point for avklaring og evt inngå en egen særskilt avtale. NB! Det er IKKE mulig å rigge under MX-Sports messe lørdag 20. januar.  

NEDRIGGING:
Nedrigging skjer på følgende datoer:
- Mandag 22. januar, etter messeslutt, kl. 1900 og frem til kl. 2100.
- Tirsdag 23. januar fra kl 0800. 
- Trenger du flere dager for nedrigging må dette avtales særskilt med X Meeting Point.


PÅMELDING:
Påmelding til messen åpnet 2. oktober. Etter hvert som påmeldingene kommer inn, legger vi ut en oversikt over disse på denne linken: http://www.sportsbransjen.no/no/messer/norspomessen/om-messen

For påmeldingsskjema; se nederst på denne siden. 
Ordinær påmeldingsfrist var mandag 6. november 2017.
MERK! Påmelding etter 14. november var ikke mulig. 
NB! I perioden 6 - 14. november økte prisen med 10%.
Sjekk mailen din og sikre deg at du mottar kvittering for påmeldingen din. Alle utstillere som har mottatt kvittering / bekreftelse på sin påmelding vil motta messekart og teknisk informasjon ca 1. desember. Kart og informasjon sendes til den mailadressen som du oppgir i påmeldingen. 
VÆR NØYAKTIG og sørg for å OPPGI RIKTIG INFORMASJON i påmeldingen. Informasjonen som gis i påmeldingen er bl.a grunnlag for messeguiden som trykkes og distribueres til alle sportsbutikker og utstyrsleverandører i sportsbransjen i Norge.
VIKTIG! Påmeldingen  din er ikke registrert hos oss før du har mottatt en mail med kvittering til den mailadressen du har oppgitt i påmeldingen. Kontroller at du mottar en slik mail umiddelbart etter at du har sendt din påmelding.

Velkommen som utstiller til neste NORSPOMESSE på X Meeting Point, 21. - 22. januar 2018!


Påmeldingen er stengt.
BETINGELSER

Påmeldingsskjema
returneres i ett eksemplar, som ved mottagelse nummerregistreres i
kronologisk rekkefølge. Påmeldingsskjema er bindende og utstillere som
trekker seg fra utstillingen eller reduserer sitt påmeldte areal på
utstillingen med mer enn 25%, blir stilt ansvarlig for betaling etter
følgende satser:

●   Avbestilling/reduksjon mottatt skriftlig innen
1 mnd. før utstillingen, 50% av standleien/verdien av det reduserte areal.

●   Ved avbestilling senere enn 1 mnd. før
utstillingen, gis ingen refusjon. Det vil ikke bli noe refusjon av
påmeldingsavgiften.

 

Arrangørene
forbeholder seg retten til å stoppe innregistreringen eller å redusere det
påmeldte areal, hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet før
påmeldingsfristen. Dersom det påmeldte areal fravikes, har arrangøren rett
til å nekte utstillerne plass eller anvise utstilleren ny plass.
Arrangøren kan også nekte å akseptere påmeldinger og eksponering av visse
utstillingsvarer/tjenester. Arrangøren tar siste avgjørelsen når det
gjelder tildeling av plass.

 

Detaljerte
bestemmelser og tildelingspapirer vil bli sendt ut etter
påmeldingsfristens utløp. Utstillerne er bundet til å følge disse
bestemmelser. Arrangøren forbeholder seg retten til å justere påmeldt
areal.

 

ÅPEN STAND:
er stand som ønskes bygget av utstiller selv i sin helhet. Standen leveres
normal med flere åpne sider og plasseres fortrinnsvis i frittliggende
blokk sammen med andre utstillere med tilsvarende stands. Standen blir
ikke forsynt med vegger eller frontdrager fra arrangøren, men utstiller må
være forberedt på at nabostand setter opp vegger.

VEGGSTAND:
Arrangør bygger med standard frontdrager, side- og bakvegger.

UTESTAND: Bygges
av utstiller alene etter anvisning fra arrangør.

    

BETALINGSBETINGELSER: Påmeldingsavgiften
faktureres ved påmelding. Standleien faktureres med forfall minst 45 dager
før første messedag. Alle fakturaer må være oppgjort før standen stilles
til disposisjon.

 

Utfylt
påmeldingsskjema og betalt påmeldingsavgift/registreringsavgift gir rett
til oppføring i eventuell messekatalog.

 

Det
er ikke adgang til fremleie av utstillingsplass.

 

Bare
varer som er påmeldt kan vises fram på utstillingen. Varer må ikke fjernes
fra standen i utstillingstiden uten arrangørens skriftlige samtykke.
Produkter av erotisk eller voldelig karakter tillates ikke.

 

Overskrider
gulvbelastningen av varer og utstyr 1000kg/m2, må det anføres i
påmeldingsskjemaet.

 

Plakater
og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings-
eller parkeringsområder uten etter særskilt avtale med

arrangøren.
Vareprøver og reklamemateriell må kunne deles ut på egen stand.

 

Demonstrasjoner,
utdeling av vareprøver, oppvisninger, bruk av audiovisuelt utstyr o.l må
ikke være til sjenanse for nabostands og omgivelser. Evt. klager rettes
til arrangør som har avgjørende myndighet. Bestemmelser for disse
virkemidler må nøye overholdes.

 

Utstillerne
er ansvarlig for skader de selv, deres folk, produkter og lignende påfører
bygninger, innredninger, anlegg og personer. Arrangørens og myndighetenes
instrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner og
utbedring av skader skjer for utstillers regning.

 

Utstilleren
må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og
bortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell. Alt gods til
utstillerne må være godt merket med navn og standsnummer.

 

Dersom
utstillingen ikke er demontert og standplassen ryddet inne demonteringens
utløp, kan arrangøren på utstillers regning og risiko besørge dette.

 

Arrangøren
besørger daglig vask og/eller støvsuging av gulv, samt tømming av papirkurver
i hallene. Ekstra rengjøring utover dette må bestilles spesielt og blir
utført etter regning.

 

Arrangøren
besørger vanlig vakthold fra siste monteringsdag til messen stenger, men
påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons
eiendeler. Utstillerne dekker selv alle nødvendige forsikringer. Opphold
på utstillingsområdet utenfor ordinære åpningstider er forbudt.

 

Arrangørens
eventuelle tilgodehavende hos utstillerne må betales før monteringstidens
start. Dokumentasjon på betalt standleie må kunne fremvises.

 

Hvis
utstillingen p.g.a. force majeure, brann e.l ikke kan avvikles, har ingen
av partene krav hos hverandre. Arrangøren hefter ikke for erstatning
utover standleien.

 

Omstendigheter
som arrangøren selv ikke råderover, slik som avbrudd i leveranse av strøm,
vann, varme, tele- og datalinjer e.a. , medfører ikke rett for utstiller
til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.

 

Det
forutsettes for øvrig at utstiller overholder norske lover, og innhenter
alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i
forbindelse med utstillingen.

 

Ovennevnte
vedtekter gjelder enhver bestilling, uansett hvilke reservasjoner som er
uttrykt.
 

Oslo, 2.11.10

ERMS OF AGREEMENT FOR EXHIBITORS1.Please note: Submit your registration as early as possible. Registration forms will be registered and numbered in the order received. The registration form is a binding agreement. Exhibitors withdrawing from the exhibition or reducing their exhibition area by more than 25 percent will be charged as follows: •Cancellations/reduction notice received in writing at least one (1) month prior to the exhibition, 50 percent of booth rental/cost of reduced area. •No refund will be provided in case of cancellations later than 1 month before the exhibition. There will not be any refund of the registration lee. 2.The exhibition organizer reserves the right to stop accepting applications at any time or to reduce the amount of space requested if the exhibition is fully subscribed before the scheduled registration deadline. Should an exhibitor use more - or less - space than allotted by the organizer, the organizer reserves the right to revoke said exhibitor's space, to limit, or even assign the exhibitor to another booth. The organizer can also refuse to accept registrations, to prohibit specific goods and services from me exhibition, and to adjust the amount of booth spare requested. The final decision on the allocation of booth space rests with the organizer. 3.Detailed technical regulations and booth allocation documents will be sent to the exhibitorsafter the closing date for registration. Exhibitors must follow these regulations. The organizer reserves the right to adjust the allocated booth area. 4.BOOTH STYLE: An OPEN BOOTH is constructed entirely by the exhibitor. This type ofbooth will generally be set up with several openings. OPEN BOOTHS are located together, wherever possible, as free-standing blocks with other OPEN BOOTH exhibitor's. No partition walls or uprights will be supplied by the organizer for OPEN BOOTHS. However, the exhibitor must be prepared for the possibility that the neighboringexhibitors may erect partitions, layouts must be approved in advance. WALL BOOTHS are constructed with standardized front poles assembled with side and rear walls, for shell systems. Booths on outside areas are erected byexhibitor. 5.TERMS OF PAYMENT The registration fee will be invoiced on registration. The stand fee will be invoiced not later than 45 days prior to the opening day. 6.A completed registration form and payment of the registration fee entitle exhibitors of listing in the exhibition catalogue. 7.Subletting exhibition space is not permitted. 8.Only products mentioned on the registration form can be exhibited. Goods must not be removed from the booth during the exhibition without the organizer's written consent. Products of erotic or forcible character are not permitted. 9.Heavy items or equipment that exceeds the load of 1000 kg. per square metre must be specifically noted on the registration form. 10.Posters or other advertising material may not be displayed or distributed at public exhibition or parking areas without special permission from the organizer. Samples and advertising material may only be distributed at the exhibitor's own booth. 11.Demonstrations, distribution of samples, performances, use of audio-visual equipment must not be of inconvenience for the public or other exhibitors. Complains regarding above